+421(0)37 / 640 3403
INTERACY, Katedra germanistiky, Filozofická fakulta UKF v Nitre, Hodžova 1, 949 74 Nitra

Úvod

INTERACY predstavuje výskumnú platformu vychádzajúcu z aktuálnych cieľov slovenskej i európskej vzdelávacej politiky zameraných na rozvoj a zvyšovanie úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov. V tejto súvislosti vznikol podnet realizovať výskum v oblasti rozvíjania čitateľskej gramotnosti v materinskom jazyku a čítania s porozumením v cudzom jazyku prostredníctvom intervencie prepojenej priamo so školskou praxou.

Táto myšlienka bola neskôr pretavená do dvoch projektov, ktoré sú riešené v rámci Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Ide o projekt podporený grantom Agentúry na podporu výskumu a vývoja s názvom Podpora čitateľskej gramotnosti v materinskom a cudzom jazyku (APVV-17-0071) a grant pridelený Vedeckou grantovou agentúrou MŠVVaŠ na projekt s názvom Intervenčný program na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v cudzom jazyku (VEGA 1/0062/19). Svojím zameraním oba projekty nadväzujú na Národnú stratégiu zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti (2016) a na Rok čitateľskej gramotnosti (2016/2017). Aktuálnosť riešenej problematiky spočíva v identifikovaní indikátorov kvality čítania s porozumením nielen v materinskom (slovenskom a maďarskom) jazyku, ale aj v cudzom jazyku (anglickom, nemeckom, francúzskom a španielskom).

Z dôvodu absencie výskumov s podobným zameraním riešiteľský kolektív skúmal interakciu kognitívnych a jazykových procesov a mieru (ne)porozumenia textu v materinskom a cudzom jazyku. Vzhľadom na komplexnosť skúmanej problematiky sa výskum odvíjal v úzkom prepojení sociologickej, lingvistickej, psycholingvistickej, aplikačnej a metodickej línie. Ambíciou vzniknutej platformy je podporovať zvyšovanie kvality jazykového vzdelávania v slovenských školách a inšpirovať učiteľov materinského a cudzieho jazyka k/pri práci s textom originálnym spôsobom.

 

Kontakt

Vedecká informačná platforma INTERACY ponúka priestor na prezentáciu výskumov, vedeckých aktivít a propagáciu podujatí aj publikácií.
Ak máte záujem s nami spolupracovať, napíšte na adresu:

estranovska@ukf.sk
mhornickova@ukf.sk

alebo

INTERACY
Katedra romanistiky

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Hodžova 1
949 01 Nitra

INTERACY
Katedra germanistiky

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Hodžova 1
949 01 Nitra

Scroll Up